Friday, December 13, 2013

TRANSITS OF SLOW PLANETS IN 2014

TRANSITS OF SLOW PLANETS IN 2014
Dates
Planet
Sign
Star
1.1.2014
Saturn(D)
Libra
Vishakha
3.3.2014
Saturn(R)
Libra
Vishakha
21.7.2014
Saturn(D)
Libra
vishakha
2.11.2014
Saturn(D)
Scorpio
Vishakha
1.1.2014
Jupiter (R)
Gemini
Punarvasu
16.1.2014
Jupiter(R)
Gemini
Ardra
6.3.2014
Jupiter(D)
Gemini
Ardra
20.6.2014
Jupiter(D)
Cancer
Punarvasu
5.7.2014
Jupiter(D)
Cancer
Pushya
4.9.2014
Jupiter(D)
Cancer
Ashlesha
9.12.2014
Jupiter(R)
Cancer
Ashelsha
1.1.2014
Rahu
Libra
Swati
9.3.2014
Rahu
Libra
Chitra
13.7.2014
Rahu
Virgo
Chitra
16.11.2014
Rahu
Virgo
Hast
1.1.2014
Ketu
Aries
Ashwini
13.7.2014
Ketu
Pisces
Revati